ORTAKLAR
Türkçe English Spanish Greek Bulgarian

ORTAKLAR ANASAYFA QONIAon ORTAKLAR

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


 

Teknoloji Fakültesi


Teknoloji Fakültesi: 1997 yılında ilk kurulduğunda Teknik Eğitim Fakültesi adını taşıyordu. 2009 yılında Teknik Eğitim Fakültesi adı Teknoloji Fakültesi olarak değiştirilerek tüm altyapı ve öğretim görevlileri bu fakülteye transfer oldu. Önceleri, 4 adet AB destekli Mesleki Gelişim Eğitim ve Staj projesine ortaklık ediyordu. Bu projeler bölge NGO’ları tarafından geliştirilmekteydi. Bunlara ek olarak, fakülte Leonardo Da Vinci yenilik aktarım projesi olan Konya Bölgesinde Öz Değerlendirmenin de ortağıydı. Projenin uygulanmasında CQAF referans alınmıştır. Fakülte ayrıca yaklaşık 70 katılımcısı bulunan ECET[1], DEC[2] ve TRICE[3] tematik ağlarına bağlı bulunmaktaydı. Akademik kadroda 7 profesör, 6 doçent, 8 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 20 asistan bulunmaktadır.
[1]: Avrupa Bilgisayar Eğitim ve Öğretimi [2]:Bilişim Doktora Eğitimi [3]: Bilişimde Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme

 

 

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya bölgesindeki meslek, tarım ve veteriner liseleri dahil olmak üzere anaokullarından yetişkin eğitimlerine kadar eğitim ve öğretim etkinliklerinin tümünün planlaması ve koordinasyonundan sorumlu olan bir devlet kuruluşudur. 31 ilçe milli eğitim müdürlüğü, 1421 eğitim-öğretim kurumu 18000 öğretmen/stajyer ve 397000 öğrencisi bulunmaktadır. Hedefi, Türkiye’deki ve diğer modern ülkelerdeki eşdeğer kurumlarla rekabet edebilecek seviyede, nitelikli, seçkin, bilgi çağının gereği olan bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımıyla Türk Milli Eğitim sisteminin gelişimine katkı sağlamaktır. Kurumun LLLP içeriğinde(Leonardo Da Vinci yenilik transferi ve ortaklığı, mobilite, Grundtvig ve gençlik projeleri) deneyim ve birikimi vardır.

 

 

Konya Sanayi Odası


Konya Sanayi Odasına kayıtlı yaklaşık 1250 sanayi şirketi bulunmaktadır. Sanayi odası, şirketlerin ve kendilerinin gelişimi için bilgi ve hizmet sunmakta, bu şirketlerin AB standartlarında üretim ve sunum düzeyine ulaşarak yurtiçi ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü elde etmeleri için çaba göstermektedir. Oda aynı zamanda sektörün üretim düzeyini geliştirmek ve üyeleri modern teknoloji ile donatılmış olmasına yardımcı olmak için eğitim sağlamaktan sorumludur. Oda hâlihazırda Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir dizi MVET projesine katılmıştır. Oda, bu projelerde üniversite ve sanayi arasında arabulucu rolü üstlenmiştir. Odanın ISO-EN 9000 sertifikası bulunmaktadır. AB Komisyonu tarafından finanse edilen Avrupa Bilgi Merkezi ve Konya Bilgi Teknolojisi Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

 

 

Fundacion Accion Social Y Tiempo Libre Esplai


ESPLAI’nin misyonu sosyal içermenin BİT(Bilgi ve İletişim Teknolojileri) yoluyla teşvik edilmesi, dijital fırsat eşitsizliğinden etkilenen aynı zamanda sosyal dışlanmışlık ve risk etkisindeki insanlara odaklanmaktır. Projelerinin amacı, dijital okur-yazarlık eğitim yöntemleri geliştirmek, bunun yanı sıra BİT kullanıcılarına e-beceri kazandırarak, bu kişilerin çalışma ortamlarına girebilmeleri için gerekli yetkinlikleri kazandırabilmektir. Birkaç yıllık ulusal düzeyde çalışmanın ardından, ESPLAI yönünü uluslararası projelere çevirmiştir. 2009 yılında, ESPLAI 3 alanda Avrupa Fonlarına sahip olmuştur. Bunlardan önde gelen iki tanesi: 1) Hedefi, düşük nitelikli yetişkinlerin alternatif bir öğrenme yaklaşımı ile istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla temel yetkinliklerin geliştirilmesini desteklemek olan “İşgücü piyasasından dışlanma riski taşıyan vatandaşların temel yetkinliklerini artırma” adındaki Grundtvig programı. 2) Leonardo programı olan E-İçerme kolaylaştırıcısı için Avrupa Meslek edindirme çözümü.

 

 

Bulgaristan ICT Kalkınma Derneği


Bulgaristan ICT Kalkınma derneği (ICTD BG) kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir organizasyondur. BİT ve rekabetçi geniş bant çözümlerine vatandaş erişimin iyileştirilmesi alanında yapılan araştırma ve girişimlerin uygulanmasına, yenilikçi uygulamalar ile farklı hedef gruplara BİT-tabanlı eğitim içeriğinin yaygınlaştırılmasıyla vatandaşların mesleki yetkinliklerini yükseltilmesine odaklanır. Organizasyon program yönetimi, eğitim, inovasyon ve araştırma alanlarında uzmanları istihdam etmektedir. Bu uzmanlar ayrıntı, farkındalık, dijital olarak geliştirilmiş eğitim araçları ve programlarının yaygınlaştırılmasında önemli deneyim ve yetkinliğe sahip kişilerdir.

 

 

BAS(Bulgar Bilimler Akademisi) Telematik Laboratuvarı


Telematik Laboratuvarı teknoloji odaklı bir laboratuvardır. Laboratuvarın ana çalışma alanları ileri telekomünikasyon, veritabanı sistemleri, eğitsel telematik ve yazılım geliştirmedir. Üç birimden oluşmaktadır. Bunlar: “Bilgisayar ağları ve İletişimi”, “Web grafik tasarımı” ve “Eğitsel telematikler için bilgi sistemleri ve yazılım uygulama” departmanlarıdır. Laboratuvar multimedya bilgisayar dersliği, iletişim ve veritabanı sunucuları, RTD için iş istasyonları ve multimedya imkanlarıyla (tarayıcılar, dijital kameralar, Video Konferans odası, projeksiyonlar vb.) modern bir altyapıya sahiptir. 17 IT uzmanından oluşan bir kadroya sahiptir. Laboratuvar, BAS bünyesindeki doktora öğrencilerinin IT eğitimlerinden sorumludur. LDV, UNESCO, PHARE, EC-Framework gibi birçok uluslararası projeye katılmıştır. Microsoft’un yerel ve uluslararası uzaktan eğitim ve mesleki eğitim projelerini yürütmektedir. IT is ECDL ATES*.

 

 

Girit Teknik Üniversitesi


Girit Teknik Üniversitesi Dağıtılmış Multimedya Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Laboratuvarı (TUC/MUSIC- http://www.music.tuc.gr/) öğretim, araştırma ve geliştirme için kurulmuş bir merkezdir. 40’tan fazla AB projesine katılmışlardır ki bunların bazılarında ana yüklenici veya teknik lider rolü üstlenmişlerdir. Katıldıkları projeler arasında e-öğrenme ile ilgili olanlar da vardır. Ayrıca birçok AB Mükemmeliyet Ağları üyesidir. Laboratuvar personeli Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü içinde verilen bilgisayar bilimleri derslerinin tüm laboratuvarlarının organizasyonu ve yönetiminden sorumludur. Multimedya Açık Öğretim Ortamı (MOLE) adı verilen karma öğrenim platformunun geliştirilmesi ve yönetilmesi işini üstlenmişlerdir. MOLE, modern multimedya ve iletişim teknolojilerini kullanmaktadır. MOLE, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü derslerinde ve birkaç AB projesinde kullanılmıştır (Desteklenen projeler: http://www.moleportal.eu).